มูลนิธิพรสวรรค์ PHONSAWAN


มูลนิธิพรสวรรค์  PHONSAWAN

  • ภคินีรักกางเขนถูกเรียกให้มาดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ธรรมฑูตของพระสังฆราชปีแอร์ลัมแบรตเดอลาม็อตผู้สถาปนาคณะ (ธรรมนูญ ม.79)
  • โดยการดำเนินพันธกิจแพร่ธรรม 4 ประการ (ธรรมนูญ ม.85)พันธกิจแพร่ธรรมประการแรกคือ ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนยากจน
  • โดยให้ความสำคัญแก่คนยากจนและด้อยโอกาสเป็นอันดับแรกโดยให้สอดคล้องกับคุณค่าพระวรสารที่ฝังลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นและคำสอนของพระสาสนจักร (พระธรรมนูญม.86)

เป้าหมาย (Goal)

  • เด็กพรสวรรค์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยการ เช่นเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยค่านิยมและคุณธรรมแบบคาทอลิกซึ่งตั้งอยู่ในคำสอนพระคัมภีร์และธรรมประเพณี
  • เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีความเข้มแข็งในการทำคุณงามความดีมีกำลังใจและเข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาดำเนินอย่างมีสติ มีความพอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

พันธกิจ (Mission)

  • พันธกิจ มูลนิธิพรสวรรค์ให้การเลี้ยงดูเด็กๆที่ครอบครัวยากจนมีความขัดแย้ง ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น  
  • ที่มูลนิธิพรสวรรค์เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิดเหมือนอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น ปลอดภัย ให้เขาได้รับความรักและมีศักยภาพตามที่พระเจ้าทรงมอบให้ในด้านต่างๆสอนและอบรมเขาให้ดำเนินชีวิตตามคุณธรรมและความรักแบบคริสตชนเพื่อให้พวกเขามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีรู้จักการให้การอภัย สนใจและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นให้มีความคุ้นเคยและซึมซับการปฏิบัติศาสนกิจและความงามทางศาสนจักร
ทำการเกษตรกิจกรรมการเกษตร


เลี้ยงกบ


งานเกษตรพอเพียงเลี้ยงปลาดุก


นักเรียนอนุบาลร่วมกันจัดงานคริสต์มาส


เยี่ยมชมมูลนิธิ ดุลภาทร


กิจกรรมวันเด็กจากพ่อเอกสิทธิ์ศูนย์แม่ริม


ทัศนศึกษา
การแสดงวันคริสต์มาส


คนทำบุญเลี้ยงวันเด็ก


เลี้ยงวัว


ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส 2011


บราเดอร์ชุมพล มอบของขวัญคริสต์มาสผู้ร่วมงานอาสาสมัครชาวต่างชาติ


ซิสเตอร์อรมัย คำควรฉลองบวช 50 ปี


ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้จ.เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเด็ก